Olbaltumvielu konveijers

Viena no visbieþâk izmantotajâm ierîcçm, lai transportçtu un dozçtu vaïîgus materiâlus, ir skrûvju padevçji, ko sauc arî par konveijeriem. Mçs tos atrodam gandrîz katrâ mâjâ, kas raþo sausus maisîjumus, bet ne tikai. Vietas, kur barotavas atrod to pielietojumu, ir ïoti daudz, un nav iespçjams tos uzskaitît.

Skrûves padevçjs ir instruments, kas tiek izmantots daþâdu veidu putekïu transportçðanai, sâkot no ïoti smalka lîdz graudiem ar augstu granulâciju. Pateicoties tâs îstenoðanai, tie ir ïoti plaði. Turklât ðîs pieejas papildu priekðrocîba ir fakts, ka ðo putekïu transportçðana var izplatîties arî perioda laikâ, kâ arî no noteiktâ leòía.

Cauruïvadu un konveijeru konveijeru sadalîjums ir sadalîts. Pirmo no tiem raksturo lielâks izmçrs un lîdz ar to lielâka efektivitâte. Runâjot par konveijeriem, to ideâlâ priekðrocîba ir tâ, ka tie nodroðina piekïuvi konveijeriem uz klâja, kas ir obligâta gadîjumâ, ja mçs vçlamies kontrolçt transporta ceïu.

Projektçjot skrûvju konveijerus, tiek òemta vçrâ pirmâs stundas veiktspçja. Pareizi atlasîtie produkti un îpaða konstrukcija garantç ðâdu iekârtu ilgu kalpoðanas laiku un uzticamîbu, piemçram, veiksmîgu smago abrazîvo materiâlu pârvadâðanâ.

Galvenais ir tas, ka skrûvju konveijeri ir izgatavoti kopâ ar individuâlâm lietotâja norâdçm. Îpaði svarîga ir ierîces garums un diametrs, kâ arî ieplûdes un izplûdes atveres novietojums un slîpuma leòía noteikðana. Bieþi vien pastiprinâtâs padeves versijas tiek novietotas piegâdes stâvokïa dçï îpaði sareþìîtos apstâkïos.

Liels diapazons, kur var izmantot padevçju, ir populârs. Tos var atrast gan betona rûpnîcâs, gan apkures krâsnîs, gan arî pârtikas nozarç. Ïoti bieþi tos izmanto, apstrâdâjot graudus, piemçram, lai to meklçtu vai to tîrîtu. Târpu padevçji arî vçlas audzçtâjus, kas sajauc un piedâvâ dzîvniekiem sausu pârtiku.