Opole laboratorijas aprikojums

Es bieþi apmeklçju savu personu darbâ. Viòa strâdâ Gdaòskas Universitâtes Íîmijas fakultâtç, kur viòai ir vieta ar studentiem, viòa arî strâdâ laboratorijâ. Daþreiz, manuprât, par aprîkojumu, ko tâ dara - kaut arî es nesaprotu visu tâ formâ, es nedomâju, ka mazâkajâ lîmenî tâ izvçlçtos tikai manu profesionâlâ darba virzienu.

Bioretin

Laboratorijas aprîkojums ir ïoti sareþìîts un izklaidçjoðs. Rakstot daþus vârdus par mûsdienu íîmijas laboratorijas aprîkojumu, iespçjams, ir dâma, kas nezina daudz par íîmiju, es mçìinâðu to pieòemt.Ðodienas íîmiskâ laboratorija, protams, nav redzama ilustrâcijâs no darbiem, kurus es minçju no svarîgâm pamatskolas grupâm. Piemçram, laboratorijas mikroskopi, kas sarunvalodâ sagatavojas katras laboratorijas pamataprîkojumam, vispâr nepastâv. Visbieþâk lietotâ iekârta ir - kâ citâdi tâ bûtu - dators. ir arî ledusskapji, telpu ventilâcijas iekârtas, izlietnes, daþâdi konteineri, kâ arî vairâkas maðînas, par kurâm laikapstâkïi nenotika, lai norâdîtu, kas viòi ir - paraugu òemðanas ierîces, ðíidruma un gâzes masas spektrometri un jaunâkâs kompozîcijas analîzes iekârtas. íîmiskâ viela, kurus nosaukumus es neatceros.Protams, vçl arvien tiek izmantoti laboratorijas mikroskopi, vairâk vienmçr var atrast medicînas universitâtç vai bioloìijas nodaïâ, kas turklât, kad mana draudzene pabeidz darbu, mçs apmeklçjam. starp citu apbrînot bioloìisko laboratoriju aprîkojumu. Man jâatzîst, ka viòð neko vairâk nekâ íîmisks - ja viòð bûtu iecerçjis izveidot sci-fi filmu, es droði vien lûgtu ðo nodaïu iznomât kâdu aprîkojumu. Bioloìijas nodaïa pastâv un ir laba, ja eksotisko augu eksemplâri, kas audzçti tur, milzîgs akvârijs un formârijs, kur jûs varat novçrot skudras uzvedîbu stundâm.