Pakalpojumi restorana

Viòð par to vçl neko nezina, jo, neskatoties uz pasaules attîstîbu, dzimuma priekðmeti un ginekologa apmeklçjumi tiek uztverti kâ tabu. Tomçr tas nemaina faktu, ka agrâk vai vçlâk jaunieðiem bûs nepiecieðama pirmâ diena ginekologa birojâ. Tas viss ir pienâkums periodiski pârbaudît, vai kontracepcijas lîdzekïu lietoðana, pirmâ vizîte ginekologâ, praktiski ir vienâda visâs valstîs. Tâpat tas ir stresa, galu galâ, izìçrbðanâs no valsts, kas atrodas dîvainas sievietes priekðâ, neievçro cieðos iespaidus. Nâkamajâ apmâcîbâ mçs iepazîstinâsim ar to, kâ organizçt svarîgu ginekologa vizîti un ko no tâ gaidît.

Lai gan pirmâ datuma cçlonis nav noteikta problçma, piemçram, maksts infekcijas, ir svarîgi izvçlçties vienu no cikla perioda un pusi, kas ïauj ârstam pârbaudît dzemdes kaklu un, iespçjams, òemt produktu citoloìijai. Kad runa ir par sava íermeòa palaiðanu, atcerieties, ka jûs varat laist brîvi, viegli noòemt drçbes. Tas meklç ne tikai çrtu drçbju skapi, bet arî zip-up vai, iespçjams, viegli noòemamu virsmu, jo bûs nepiecieðams pârbaudît krûtis. Bikini zonas depilâcija izskatâs diezgan pretrunîga. Patiesîba vienmçr ir tâda, ka pieredze bûs papildu, neatkarîgi no tâ, vai mçs nolemjam noskût intîmo apkârtni vai nç.

No otras puses, ja tas attiecas uz vienu pçtîjumu, tas izskatîsies progresîvâ veidâ: pirmkârt, ârsts lûgs mums svarîgus datus, piemçram, svarîga un jauna posma brîdi un ilgumu, vai persona jau ir sâkusi dzimumaktu. Ja mçs brîvprâtîgi izmantosim kontracepcijas metodes saòemðanu, ârsts mums jautâs vairâk par sajûtâm, kas mums pavada perioda laikâ (iespçjams, spçcîga sâpes vçderâ un tamlîdzîgi, asiòoðanas pârpilnîba, kas, mûsuprât, bûtu pievilcîgs kontracepcijas veids.Tad mçs dodamies uz atbilstoðu eksâmenu, lîdz svarîgajam krçslam, uz kura mçs izmantojam slîpuma pozîciju, ar datu pçdu norâdîtajos maisîjumos. Pârbaude pati par sevi ir nesâpîga, tomçr saspringtie pacienti var justies kâ diskomforts vai sâpes. Nebaidieties ziòot par to savam ârstam.

Ir svarîgi tos regulâri, ik pçc pâris reizes gadâ veikt ar ginekoloìisko izmeklçjumu sâkumu. Tâpat nav svarîgi aizmirst par menstruâlo kalendâru, jo cikla informâcija ir nepiecieðama derîgai pârbaudei.