Parskats par mobilajam iericcm

Vçl nesen mobilâs ierîces bija pilnîgi atseviðíu klientu domçns. Paðlaik tâs arvien vairâk tiek izmantotas veikalâ. Pateicoties dinamiski pieaugoðajiem viedtâlruòu pârdoðanas apjomiem, mainâs biznesa klientu vajadzîbas. Tad tiek noteikts, kâdâ virzienâ jauni IT risinâjumi ir vçrsti uz uzòçmumiem.

Arvien bieþâk uzòçmumi, kas izmanto erp sistçmas, lûdz ðîs programmatûras raþotâjiem vieglâk izmantot, izmantojot mobilâs ierîces. Viedtâlruòu izmantoðana ir ïoti noderîga pasûtîjumu vâkðanâ. Ðo risinâjumu joprojâm izmanto cilvçki, kuri ir spiesti ceïot populâri. Vardarbîbas skola var pârbaudît tipa datus. Mobilâs sistçmas izmanto ðo paðu vçrtîbu kâ standarta ERP programmas. Vienîgâ variâcija ir saskarne, kas ir pielâgota mobilajâm ierîcçm. Piemçrs risinâjumam, ko ðis ceïa standarta reþîms ir, ir komara erp altum programma. Viòð uzskata, ka galvenokârt tiek izmantoti parastie un veseli pakalpojumu un tirdzniecîbas uzòçmumi. Mobilâs erp sistçmas izmanto divas daþâdas piekïuves iespçjas. Ïoti svarîgs ir ïoti rakstîts viedtâlrunis. Pirms to uzòemðanas, tâ ir jânoraksta organizâcijai un uzstâdîðanai. Piekïuve noteiktiem datiem notiek pçc pierakstîðanâs sagatavotajâ kontâ. Vçl viens risinâjums ir piekïuve tîmekïa pârlûkprogrammas norâdîtajiem. Paðreizçjâ piemçrâ jums tikai jâpiesakâs íermenî - neviena îpaða programma nav nepiecieðama. Ir vçrts atcerçties, ka mobilajâ ierîcç pieteikums ir pastâvîgi jâatjaunina lîdz visdaþâdâkajai versijai. Tas ïaus izvairîties no daudziem nepatîkamiem notikumiem. Comarch erp altum ir daudzi lieli moduïi, pateicoties kuriem ðî programmatûra atklâs pielietojumu gandrîz jebkurâ jomâ. Sâkot ar finansçm un grâmatvedîbu un beidzot ar loìiku un cilvçkkapitâla pârvaldîbu.