Pasta tikla mobilais kases aparats

Visiem nodokïu maksâtâjiem, kas piedâvâ pakalpojumus fiziskâm personâm, kas neveic uzòçmçjdarbîbu, ir jâuztur uzskaite, izmantojot fiskâlâs ierîces, piemçram, kases aparâtu vai nodokïu printeri.

Finanðu kases aparâts ir aprîkojums, kurâ ir plaði izmantoti tirdzniecîbas gadi, un daþâda veida pakalpojumu sniedzçji, sâkot no tîmekïa vietnçm, beidzot ar ârstiem.Posnet printeris ir vienkârðs ar daþâda veida uzòçmçjiem. Viòiem galvenokârt ir lieli komerciâlie tîkli, katru dienu izdodot vairâkus tûkstoðus ieòçmumu.Bet domâsim par to, kâpçc kases aparâts nebûs piemçrots ðim nolûkam, bet arî varçs apstrâdât neskaitâmus ieòçmumus? Piekriðana, bet kases aparâts mums neizdrukâs PVN rçíinu, un priekðmetos, kuriem nav ðâdas iekârtas, tie nonâk manuâli, kas nav labs no efektivitâtes un pakalpojumu uzlaboðanas viedokïa. Tas vçl jo labprâtâk noved pie tâdiem risinâjumiem pat mazâkiem uzòçmumiem.Printera iegâde nav lçta, ir nepiecieðams izveidot vairâk nekâ divus tûkstoðus jauku, un jâatceras, ka ðis rîks, atðíirîbâ no naudas, nedarbojas atseviðíi. Lai to atbalstîtu, ir nepiecieðams dators, kas aprîkots ar atbilstoðu pârdoðanas programmu, kas joprojâm ir izmaksas, bet gan milzîgas priekðrocîbas. Mums ir iespçja izsekot saòemto produktu izdevumiem saòemðanas brîdî, nevis, piemçram, kases aparâtu gadîjumâ, tikai pçc noliktavas programmas pârdoðanas.Izvçloties printeri, atcerieties par to, kura preèu datu bâze (PLU kodu skaits, mûsu çdienam ir jâstrâdâ un jâizvçlas gandrîz par 20 procentiem lielâks nekâ tas ir noderîgs sezonai, jo jaudu nevar palielinât, un daïa no mûsu diapazona var palielinâties. Vçl viens svarîgs komponents, kas mums ir nepiecieðams pievçrst uzmanîbu, ir ikdienas pieðíirto ieòçmumu skaits.

Mçs kopîgojam printerus kodu un doto biïeðu lieluma dçï:- mazie / pârnçsâjamie - vidçji 100-150 ieòçmumi dienâ- veikalu logi - paredzçti plaðiem mazumtirdzniecîbas veikaliem un veido ievçrojami paplaðinâtu preèu bâzi.Paðlaik tiek sâktas ierîces ar tikai vienu papîra rullîti vîrieðiem, jo kopija ir elektroniski vçrsta uz SD karti.