Pet veikals bjalistoka

Visâ raþoðanas namâ loma ir saistîta ar sprâdziena risku. Raþoðanas veikala îpaðnieku pienâkums ir nodroðinât, lai jebkâdu apdraudçjumu iespçjamîba tiktu samazinâta lîdz minimumam. Polijas tiesîbu akti arî runâ par ðâdu pienâkumu. Lai pârbaudîtu, vai raþotòu îpaðnieki ievçro noteikumus, ir lietderîgi katrai raþotnei izveidot sprâdzienbîstamîbas dokumentu.

Ðis materiâls nosaka visas vietas un elementus veikalâ, kas var pastâvçt sprâdziena draudâ. Turklât ðâdâ dokumentâ ir jâatrod visi piesardzîbas pasâkumi, ko rûpnîca veic, lai izvairîtos no bîstamiem notikumiem. Ðis fakts prasa augu îpaðniekiem uzdot jautâjumu par sprâdzienbîstamîbu konkrçtâ raþotnç. Katram lîdzîpaðniekam ir pienâkums nodroðinât droðu darba vietu saviem darbiniekiem. Tâdçï visas maðînas ir regulâri jâpârbauda un nepârprotami jâpârbauda uzliesmojoðas vielas un bîstamas vielas. Raþoðanas raþotnes, kas neatbilst ðâdâm droðîbas metodçm, netiek raþotas raþoðanas vietâ. Specializçto pârbauþu laikâ, kad tiek atklâts ðâdâ veikalâ dzîvojoðo cilvçku draudi pârtikai un veselîbai, ðis punkts tiek slçgts, lîdz tiek atcelti visi identificçtie draudi. Tâdçï ir laba izeja, jo ðâdas kontroles ïauj izvairîties no daudziem bîstamiem negadîjumiem ðâdos veikalos. Tâpçc Polijas tiesîbu aktos jânosaka konkrçtas rûpnîcas prasîbas, lai es varçtu pieòemt labu darbîbu. Ja ðâda rûpnîca neatbilst attiecîgajâm prasîbâm, kas aprakstîtas likumu kodos, nav ticams, ka tâ nedarbosies vai ka tajâ var atrasties jauni darbinieki,