Programma komarga uzocmumiem

Vai esat kâdreiz domâjuði par to, kâ izmantot programmas, kas ïauj izmantot mûsu biznesu? Neatkarîgi no tâ, kâdâ citâ adresç viòi vienkârði kaut ko ieviesa - summâ, vai un ïaujiet man sadalîties fâzçs, novirzot uz iepriekð noteiktâm adresçm vai virtuâliem plauktiem. Nav svarîgi, vai jûs sniedzat lielu uzòçmumu, vidçja lieluma uzòçmumu, vai esat mâjâs vai vienkârði parasts, vidusmçra cilvçks. Ievietoðanas vai uzglabâðanas programmas noved jûs daudzos mûþos, reâlâs svarîgâs situâcijâs tâs tiek atskaòotas uz pjedestâla.

Kas mûsdienâs nav aprîkots ar viedtâlruni vai planðetdatoru? Kas nepârskata fotoattçlu galeriju, filmas, neuzglabâ failus, kurus viòð lejupielâdç no interneta, vai pat tad, ja viòð tos nepârraida plaði pieejamiem "mâkoòiem"? Ka jûs to izraisât. Jums ir telefona zvans, un jûs piekrîtat, ka nezinât par svarîgajâm lomâm, ko pârvietojat. Nezinâdami izmantojat galerijas vai menedþerus, kas satur viòu fonu cilvçka vidû - smadzenes ir tik jutîgas pret ieteikumiem un tikai to, kâdi jautâjumi ir nepiecieðami kâ uzglabâðanas programmas. Palîdziet savai galvai, neïaujiet tai strâdât vienkârðâ haoss, pretoties bailçm un sâkt strâdât labâk dzîvç. Viòam tas nebija vajadzîgs? Protams - visi gribçtu. Tâpçc viòð izvçlçjâs piedâvât savu uzglabâðanas sistçmu. Glabâðana, kas jums jâdara, kas jums ir nepiecieðams, lai atbrîvotos no tâ, kas jums jâglabâ. Kâ jau iepriekð tika minçts, jûs izlemjat, kâda vçrtîba ir, un kas nav, un vçrtîgajâm lietâm (jâ, bez tâ jûs nevarat apiet glabât un vienkârði maríçt. Nepârtrauciet, ka jûs kaut ko aizmirsîsiet, pârtraucat pat atcerçties ðâdas lietas, tâpçc tas, ko mçs piedâvâjam, sniedz jums ârkârtas iespçjas, atver jaunas lapas, atklâj jaunus redzeslokus un ïauj plaði darboties. Pateicoties tam, ka jûs izmantosiet programmu, lai saglabâtu tçmas un domstarpîbas par ikdienas dzîvi, tâs vismaz tiks iekïautas ceïâ, kas, visticamâk, tiks daïçji atrisinâts. Tas ir jûsu laiks un laiks organizçt. Piedâvâjums tiek sniegts îpaði nesenajiem uzòçmçjiem, kuri nevçlas iekïût stagnâcijâ, kas ir pamanâma iesâcçjiem un darbiniekiem, kuri ir amatieri mâjâs. Neïaujiet sevi apmânît. Izvçlieties uzticamîbu.