Programma mikrouzocmumiem

CDN Klasyka programma ir ne tikai saskaòota, bet arî piedâvâjums jaunieðiem, kâ arî vidçjiem uzòçmumiem, kas darbojas raþoðanas, pakalpojumu un komerciâlajâ daïâ.

Visa CDN paketes sistçma ir apkopota no trîs veidu programmâm. Pirmkârt, ir noliktavu rçíinu izrakstîðanas projekts, kurâ var atrast uzòçmumu ++, rçíinus. Otrkârt, ir finanðu un grâmatvedîbas programma, kurâ ir iekïauta nodokïu grâmata un tirdzniecîbas grâmata. Treðkârt, tâ ir HR un algas programma, kurâ var atrast Pay Plus, Payroll un HR.1 Uzòçmums ++, Rçíini - ir sistçmas, kas sakârtotas plaðâ funkciju klâstâ, kas atvieglo efektîvu un spçcîgu komercdarbîbas un pakalpojumu procesu apkalpoðanu uzòçmumâ.2 Nodokïu grâmata, Tirdzniecîbas grâmata - tie ir pasâkumi, kas bûtiski uzlabo darbu bez telpas, izmantojot tradicionâlos ekonomisko notikumu ierakstîðanas veidus. Tie uzlabo grâmatvedîbas nodaïas darbu.3 Payroll Plus, algas un HR - tie ir plâni, kas bûtiski atvieglo visus lçmumu pieòemðanas procesus, kas notiek otrajâ vadîbas lîmenî, pamatojoties uz sistçmas datu bâzç apkopotajiem datiem.No augstâk uzskaitîtajâm programmâm katrs patçrçtâjs var izvçlçties produktus, kas ir piemçroti savam birojam un pielâgot tos individuâli.Visa CDN klasiskâ pakete ir noderîga un elastîga. Programmas ir firmas informâcijas sistçmas uzòçmumu pakalpojumiem. Viòi to dara MS-DOS vidç. Kâ operçtâjsistçmu varat arî ieteikt Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me un Windows XP. Viòi ir vardarbîgi un droði, un viss komplekss ir ideâls. Tâ ir ne tikai labâkâ, bet arî visnopietnâkâ pakete starp uzòçmçjiem.Visu Comarch ERP Klasyka sistçmas uzticamâ priekðrocîba ir tâ, ka tâ ir gatava dzelzceïa pievienoðanai PVN un jebkuriem citiem mûsu likuma grozîjumiem vçlâk, kad un kad tas bûs draudzîgâks. Programma nepareizi aprçíina nodokïus un rûpîgi reìistrç. Klienti, kas apsprieda paketi tikai pozitîvâ veidâ, to kompensç. Paðreizçjâs programmas tiek pastâvîgi atjauninâtas no vairâk nekâ divdesmit gadiem, pateicoties kuriem viòi ir ieguvuði ïoti spçcîgu atbalstîtâju un klientu grupu, kas viòus piespieþ.