Programmatura padvaldibu uzocmumiem

Meklçjot ideâlu programmatûru uzòçmumiem, ir vçrts sniegt atzinumu par ideju par ERP Optima darbîbu Krakovas kompânijas Comarch. Comarch ERP Optima programma ir brîniðíîgs instruments maziem un maziem uzòçmumiem, kas atvieglo tâm svarîgu teritoriju pârvaldîbu. Papildus grâmatvedîbas un cilvçkresursu un algas moduïiem, programmatûrai ir arî pârdoðanas un noliktavas moduïi, kas ir piemçroti pârdoðanas un loìistikas nodaïâm.

apliecîbaÐî programma var lepoties ar ar sadarbîbas sertifikâtu ar grâmatvedîbas likumu. Tas pats attiecas uz faktu, ka tas pastâvîgi tiek atjauninâts ar svarîgiem noteikumiem. Turklât tas ir çrti jauna veida rîkiem, lai informçtu un analizçtu un veiktu pârdoðanu tieðsaistç.

https://adamou-r.eu/lv/

abonçðanaMaksâjot ikmçneða abonçðanas maksu par programmatûras lietoðanu, jûs varat lejupielâdçt ne tikai piekïuvi pirmajâm un uzlabotajâm funkcijâm, bet arî tehnisko palîdzîbu, kas atvieglo paðreizçjo problçmu risinâðanu un pielieto nozares un uzòçmuma vajadzîbâm piemçrotus risinâjumus. Pateicoties ðâdai rîcîbai, Comarch ERP Optima programma ne tikai atvieglos un uzlabos atseviðíu nodaïu un visu uzòçmumu darbîbu, bet arî bûs noderîga zemâ veidâ, lai palielinâtu tâs peïòu.

DemoPirms iegâdâties Comarch ERP Optima programmu, ir iespçjams izmantot 30 dienu tieðsaistes demonstrâciju vai 60 dienu bezsaistes demonstrâciju. Tas ir neticami svarîgi, jo pateicoties tam jûs varat sâkt lçmumu, tas ir, ðâda programmatûra darbosies konkrçtâ uzòçmumâ. Daudzi uzòçmçji jau ir uzticçjuðies Comarch ERP Optima programmai. Paðlaik ir vairâk nekâ 60 000 uzòçmumu no daudzâm jomâm, kas ir augstas klases programmatûras informâcija. Kâ redzams no aptaujâm, kas veiktas uzòçmçju vidû, 93% cilvçku, kas bija no Comarch programmatûras, bija apmierinâti ar to.