Psihiatrijas un neiroloiijas instituts dr

Viena no lielâkajâm zinâtnes un pçtniecîbas iestâdçm Polijâ atrodas galvaspilsçtâ, 1951. gadâ ievietota no psihiatru un neirobiologu grupu priekðlikumiem paðreizçjâ svarîgajâ neirofiziologâ Jerzy Konorski, Psihiatrijas un neiroloìijas institûtâ. Institûta nozîmi apliecina fakts, ka kopð 1992. gada viòð sadarbojas ar Pasaules Veselîbas organizâciju zinâtniskâs izpçtes un apmâcîbas jomâ. Centra misija ir veikt paða izmeklçðanu psihiatrijas un neiroloìijas jomâ, koordinçt tâs valsts lîmenî, sniegt konsultâcijas valsts iestâdçm ðajâs jomâs (ziòojums par narkomâniju, HIV un AIDS ziòojumu, darbs pret alkohola lietoðanu un diagnostikas un terapeitiskâs darbîbas (hospitalizâcija un darbîba ambulatoros apstâkïos. Objektâ darbojas arî izdevçjdarbîba (divi þurnâli ar starptautisku jostu, mâcîbu un doktora sagatavoðana. Institûts sastâv no divdesmit trîs klînikâm (ieskaitot Nerwice klîniku, Klîniskâs rehabilitâcijas klîniku, bçrnu un jaunieðu psihiatrijas klîniku, neiroloìisko klîniku un zinâtniskajâm çkâm (piemçram, Sabiedrîbas veselîbas institûts, profilakses un atkarîbas ârstçðanas departaments. Znanylerz.pl rangâ augstskolas speciâlisti gûst jauku, efektîvu viedokli. Pacienti novçrtç ârsta pieeju pacientam, viòu profesionalitâti, diagnostikas un ârstçðanas âtrumu. Diemþçl Psihiatrijas un neiroloìijas institûts cînâs ar ievçrojamâm problçmâm. 2014. gadâ, saskaòâ ar institûta direktora teikto, parâds pârsniedza piecdesmit seðus miljonus zlotu, un pati çka prasa lielu kapitâlu, par kuru trûkst lîdzekïu. Neliels daudzums vannas istabu, noplûstoðs jumts, noplûstoðie logi, saplacinâtas sienas, samazinâts personâls, nespçja izolçt slimniekus un nodroðinât çrtu ârstçðanu institûta problçmâm. Klînikas atjaunoðanas materiâlu jautâjums ir delikâts jautâjums, un saskaòâ ar Veselîbas ministrijas pârstâvja teikto viòð vçlas no "departamenta portfeïa bagâtîbas". Iespçjams, ka tuvâkajâ nâkotnç bûs iespçjams saòemt zâles atjaunoðanai, un Institûts varçs turpinât darbu ar atpakaïejoðu laiku.