Putekii nokiuvudi

Raþoðanas tehnoloìiskie procesi ir saistîti ar putekïu piesâròojuma emisiju, îpaði izejvielu ieguves laikâ, sasmalcinâðanu, slîpçðanu, sajaukðanu un skrîningu. Papildus troksnim, rûpnieciskiem putekïiem, pastâv tieða briesmas cilvçku veselîbai ðâdâs vidçs.

Pateicoties uzsvaram uz putekïu veselîbu, mçs païaujamies uz:- kairinoðs putekïi,- toksisks putekïi,- alerìiski putekïi,- kancerogçnas putekïi, \ t- ðíiedru putekïi.Galvenais stâvoklis vidç, kas rada putekïu piesâròojumu, ir aktîva profilakse, izmantojot citu un kolektîvu putekïu aizsardzîbu.Individuâlâ aizsardzîba ietver:- vienreizçjas lietoðanas respirators,- pusmaskas ar mainâmiem filtriem un absorbçtâjiem, \ t- spçles ar mainâmiem filtriem un absorbçtâjiem, \ t- íiveres un aizsargtçrpi.Kopçjâ putekïu aizsardzîba ietver: ventilâcijas un ventilâcijas sistçmas, staciju putekïu nosûkðanas sistçmas, stâvus pûtçjus un ventilatorus.Putekïu nosûkðanas ierîces tiek ieskaitîtas: sausie un slapji putekïu savâcçji.Lielâkâ daïa uztvçrçji tiek izmantoti tâdi ekstrudâtu no kamerâ, filtra virsmas filtrus, ciklonu un multicyclones, elektrostatisko filtru, mitrâs putekïu savâcçju.Norçíinu kameras ir unikâlas no vieglâkajiem putekïu savâcçjiem ar zemâm uzstâdîðanas izmaksâm. Ðîs pieejas slimîba ir zema putekïu noòemðanas efektivitâte, tâpçc bieþi vien tâs apvieno kopâ ar otru putekïu savâcçju. Filtri atðíiras ar ïoti bagâtîgu darbîbas efektivitâti. Kopâ ar keramikas un metalurìijas nozarçm tâs ir ïoti bagâtâkâs atsûkðanas metodes. Mitra putekïu savâcçji izmanto ûdeni, lai neitralizçtu atbrîvotos putekïus. Blakusparâdîba ir notekûdeòi, kas rodas piesâròojuma pârneses rezultâtâ uz ðíidrumu. Speciâlie, tikai sprâdzienbîstamâs zonâs izmantojami risinâjumi, kuriem atdalîðanas iekârtâm jâbût ATEX sertificçtâm.Atkritumu attîrîðanas ierîces izvçle ir atkarîga no nozares arî no konkrçta apdraudçjuma.