Raczki gatavo virtuvi

Vârîðanu var izmantot daþâdos veidos. Daþi to izraisa no augsta piespieðanas, un visbieþâk viòi sçþ kaut kur uz mantojuma. Citi gatavo laiku pa laikam, kad viòi atbilst interesantai receptei vai draugam ieteiks kaut ko labu. Daþi ir çdinâðanas sektorâ. Joprojâm ir otra cilvçku grupa: viòi ir entuziasti, kuriem sagatavoðana ir dârga, sniedzot apmierinâtîbu un veicot hobiju.

Ðâdi cilvçki var paslçpties virtuvç apakðâ. Daþi nedçïas nogalç dod priekðroku aplaupît, spçlçt videospçles, skatîties TV, doties pastaigâ vai doties uz uzmanîbu - tomçr çdiena entuziasti dod priekðroku brîviem mirkïiem podiòu, pannu un burku grupâ ar garðvielâm. Plânoðana tos padara. Daþreiz viòi izvçlas preparâtu no vietçjiem, reìionâlajiem çdieniem un dod pelmeòus vai karbonâdes jaunai konstrukcijai un smarþai. Daþreiz viòi eksperimentç ar austrumu virtuvi, iepazîstas ar Íînas, Japânas, Indijas un Taivânas gatavoðanas noslçpumiem. Nâkamajâ reizç tie attiecas uz itâïu çdieniem, piemçram, spageti, picu vai penni. Dârzeòu un augïu salâti ir zinâmi viòiem, viòiem ir ðie lielie kulinârijas darbi no zivju vai jûras produktiem.Vârîðanas entuziasti ir apmierinâti ar savu karjeru ar citiem veidiem: ìimeni, draugiem, draugiem un tik daudz - tâpçc viòi parasti ir populâri. Tâtad, kad vecais sakâmvârds nozîmç: caur kuòìi uz sirdi. Vienmçr entuziasti, izòemot citu cieòu un pateicîbu, pelna nedaudz vairâk, proti, piemçrotu virtuves aprîkojumu. Bûtu þçl, ja to pagatavotu daudzas stundas, çdiens tika nodedzinâts sliktas kastroles pârtraukuma dçï, un labi pagatavota vista, kas nekad nav cepta ðíelto cepeðkrâsns dçï. Noteikumi ir podi, pannas, kausi, bïodas un plîtis, un tirgû ir daþâdu sîkrîku spçks, uz kura acu ir spîdçjis daudzu pavâru acis. Ierîces, piemçram, ledus maðîna, elektriskais dârzeòu griezçjs vai automâtiska rezultâtu saspieðana ir ïoti vienkârðas çdiena gatavoðanas entuziastiem - lai gan tâs var maksât daudz un saòemt vçrtîgu pârtraukumu virtuvç.