Rathodanas uzocmuma valsts

Katrs raþoðanas uzòçmums cînâs ar bagâtâku vai mazâku citu draudu risku - nelaimes gadîjumiem, piesâròojumiem vai sprâdzieniem. Sprâdzieni ir îpaði slikti, un tie ir îpaði iespçjams rûpnîcâs, kurâs izmanto sprâdzienbîstamus, viegli uzliesmojoðus, ðíîdinâtâjus vai jaunus materiâlus vispâr. Ja tie nonâk saskarç ar uguni, otrajâ gadîjumâ tie var bût sprâdzienbîstami. Taèu ne tikai sprâgstvielu - un citu iekârtu, kas tiek izmantotas raþotòu jomâ, problçma var apdraudçt uzliesmojoðu vielu aizdegðanos vai ðâdas ierîces automâtisku eksploziju, piemçram, nepareizas izmantoðanas sekas.

Kâ aizsargât uzliesmojoðus materiâlus?Par laimi, pastâv îpaðas direktîvas, likumi un likumi. Tâpçc viòi pilnîbâ nosaka, kâdi uzliesmojoði materiâli tiek uzglabâti, uzglabâti un izmantoti. Viòi arî apsver plânu veikt sprâdzienu. Ïoti svarîgs elements sprâdzienbîstamîbas dokumentu izstrâdç ir sprâdzienbîstamîbas analîze. Tajâ òemti vçrâ materiâli, kas tiek glabâti un izmantoti iekârtas teritorijâ. Bet arî sistçmas, kas darbojas tâs beigâs, un daudzi citi elementi, kas uzòemas un palîdz viens otram, var bût potenciâls drauds. Sprâdziendroðîbas koncepcija ir pamata dokumentu kopums, kas definç aizsardzîbu pret eksploziju, kas bûtu jâizstrâdâ atseviðíi visiem uzòçmumiem.

Kas ir sprâdziena panâkumi?Ðî îstenoðana paredz ârkârtas rîcîbas plânu sprâdzienam, vienkârðas procedûras bîstamu dokumentu un ierîèu izmantoðanai. Dzçriens no ðîs idejas svarîgâkajiem elementiem ir personâla apmâcîba - arî par sprâdziena faktu, kâ arî ikdienas pienâkumu veikðanâ. Raþoðanas vietâs, kurâs izmanto viegli uzliesmojoðas íîmiskas vielas, viena sieviete, kas nevar ievçrot veselîbas un droðîbas noteikumus, ir pietiekama, lai ïautu visai rûpnîcai novçrst savu dûmu - tâpçc veselîba un droðîba ir precîza.