Rupcties par matiem

Mans brâlçns ïoti vçlas, lai spçlçtu ar matiem, jûs varat pârsteigt viòas poras, bet íemmçt matus. Tajâ paðâ laikâ viòa ir patieðâm apòçmusies, ka vçlas, lai viss izskatâs perfekts, viòa var veikt vienu pîti duci reizes, liekot viòiem visus lokus vai liekot sprâdzes. Ïoti dârgi skolu priekðnesumi un îstenoðana. Viòas jaunâ loma kâ princese Joker ir veca un smieklîga, un tai vajadzçja perfektu frizûru un kleitu. Sâkumâ mana mâte viòâ sajaucâs ar daþiem pinumiem ar tiem piesaistîtâm lentçm. Tad perfekts vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis vienu reizi. Es izskatîðos gludâkajos matos ... un tas sâkâs. Pusstunda filmç arî to modelçðanu. Viòa izskatîjâs skaista kâ îsta karaliene. Tikai tad, kad viòa apciemo ar sabojâtâm meitençm, viòa ïoti âtri mainîja savu prâtu. Neuzticoties, ka raþoðanas sâkumâ ir pagâjuðas apmçram divas stundas. Negaidîti ... viòa pilnîgi mainîja savu prâtu, un viòas runâ bija maz ko teikt: "Man tas nepatîk, man nepatîk, es neko neatceros kâ princese, ko viòa ir vidusskolas meitene." Viòa izgudroja jaunu frizûru, piestiprinâtiem matiem piepildîtas kokas formâ. Tâ kâ, kâ teica iepriekð, mums tagad ir notikums, lai vadîtu viòas matus, lai kopâ mçs devâmies ïoti labi. Viòas mâte, no vienas puses, bija gatava uzòemties vçl vienu pçc divdesmit minûtçm.

Es iesaku bubu veikalu matu klipus