Rupnieciskais putekisuccjs

Paðlaik jûs varat apmierinât daudzus rûpniecisko putekïu sûcçju veidus. Tie atðíiras ne tikai ar cenu, bet arî parametriem un pat to funkciju izmantoðanu un atðíirîbâm. Tâs noòem daþâdus piemaisîjumus. Pirms Npirpapîra iepirkðanas jums vajadzçtu lûgt nelabvçlîgus jautâjumus. Pirmkârt, ir jânorâda objekts, kurâ putekïsûcçjs jâizmanto. Vai mçs bûsim putekïsûcçji, lai noòemtu piesâròojumu sausâ vai mitrâ. Ðî vieta ir virs lietoðanas laika, jo tâ bûs arî tâs dzîves ilgums.

Putekïsûcçjus parasti var izmantot trîs klasçs. Pirmais no tiem ir zema mâksliniece vai putekïu sûcçji, kas definçti kâ noteicoðais svars putekïu noòemðanai. Tâs var sâkt, cita starpâ, galdniecîbas vai nelielu renovâcijas darbu jomâ. Vçl viena iezîme ir Medium, kur putekïsûcçji ir piemçroti, lai apstrâdâtu netîrumus no koka, krâsas, lakas vai ìipða. Pçdçjâ klase, vai High, iegâdâs kaitîgas vielas, kas ir gan patogçnas, gan kancerogçnas, abrazîvai lietoðanai, mçs ðeit atsaucamies uz azbesta modeli.Izvçloties pareizo rûpniecisko putekïsûcçju, jâpievçrð uzmanîba tâs dzinçjam, jo atkarîbâ no tâ spçjas sûkðanas jauda bûs jaunâka vai ilgâka, un tâ bûs proporcionâla apstrâdes jaudai. Pçrkot rûpniecisko putekïsûcçju, jums vajadzçtu piesaistît arî filtrus, jo daþiem putekïsûcçjiem ir paðattîrîðanâs funkcija. Turklât mums jâpârbauda trûkstoðo priekðmetu konteineri, papildu trauks, kas tiek nodots çdienam, auklas diapazons, trauka svars un, protams, garantijas periods.Rûpnieciskajam putekïsûcçjam ir jâbût labam, lai varçtu noòemt mûsu izvçlçtos piemaisîjumus. Vienlaikus tam jâbût gan izturîgam pret mehâniskiem bojâjumiem. Mums joprojâm ir jâsniedz atsauksmes par savu vçrtîbu, lai mçs to varçtu viegli izmantot.Laba putekïsûcçja izvçle nav viegla, bet iepriekð minçto piezîmju izmantoðana noteikti bûs vieglâka.