Saldie un skaba kapostu salati

Ir daudz kâpostu çdienu, kas mums patîk, un kas vçlas, lai viòu sagrieþ plânâs, smalkâs svîtrâs. Pat kâpostu sagatavoðana ziemai prasa izcelt daudz kâpostu lapu - un cik grûti to darît ar parastu nazi, jums nav jâinformç ikviens, kurð to kâdreiz izmantojis, lai to izveidotu. Liela lielveikalu aprîkojuma bagâtîba ar mâjsaimniecîbas produktiem ir daudz, kas mums palîdz uzlabot tâdus parasti mâjâs gatavotus pasâkumus, kas tiek veikti katrâ mâjâ.

Bigos, vai pelmeòi ar kâpostu vai kâpostu zupu ir jâizmanto kâ plâcenî sagrieztu kâpostu. Protams, mçs varam sasniegt gatavus, jau sasmalcinâtus kâpostus, bet daudzi cilvçki izvçlas paði gatavot kâpostus, jo viòiem ir dârzs, kurâ tiek glabâts ðis dârzeòi. Ðâdâm sievietçm, protams, bûs nepiecieðams griezçjs kâpostiem. Nekas nemainîs to dabiskâ veidâ. Tâpçc, ja mums patîk kâpostu çdieni, tad, kad mums bûtu kârdinâjums sagatavot ðâdu skâbbarîbu, kas mums dos ne tikai prieku no tâs sagatavoðanas, bet galvenokârt garðîgu, perfekti garðîgu daudzu çdienu sastâvdaïu, kas mums patîk.

Tiek veicinâti paðregulçti preparâti, lai gan kâpostu gadîjumâ tas pierâda, ka vispirms ir nepiecieðams to sagriezt îsâkos gabaliòos, griezt nûdeles un sagriezt kâpostus - ðî darbîba ir fiziski sareþìîta, izmantojot nazi, un padarîs jûs pilnîgi nevçlçðanos raþot kâpostus, vai labi un lieliski vitamînu salâti. Un pçdçjais nebûtu ïoti pievilcîgs mûsu veselîbai! Pçrkot elektrisko kartupeïu griezçju kasç, rçíina aptuveni 2-3 tûkstoði zlotu, tas ir daudz mazas mâjsaimniecîbas vajadzîbâm, bet delikateses uzòçmuma vai kolektîvâ uztura uzòçmuma panâkumos tas ir pçdçjais nepiecieðamais ieguldîjums. Protams, tas bûs labâ peïòa no garðîgu salâtu vai veco poïu, kas izgatavoti no nulles bigosiem, pusç, kas, iespçjams, mîl ikvienu, kurð kâdreiz ir bijis iemesls, lai to sâktu.