Sennik sipoli

Sîpoli ir dârzeòi, kas tiek patçrçti visâ pasaulç. Tas tika izmantots senajâ Çìiptç. Tiklîdz aug savvaïas, ðodien novâktas tikai no audzçðanas. Sîpoli ir spçcîgs lietojums, jo tas ir liels baktericîdâ saturâ un C vitamînâ. paìiras zâles, èûlas un rçtas, novçrð arî trombozes, hipertensiju un pazemina holesterîna lîmeni.

Sîpoli bieþi ir noderîgi çdieniem, kas bûtîbâ ir ðíçles vai kubi, bet tikai sporâdiski. Sîpolu griezçjs atvieglos sîpolu sasmalcinâðanu. Komforts ir svarîgs, jo, sagrieþot sîpolus, tiek raþoti fermenti, kas izraisa acu asaroðanu.

Sîpolu griezçjs samazina ðo efektu. Grieðana arî beidzas ar nelielu gaisa daïu. Paðreizçjâs ierîces ir daudz efektîvâkas ar parastiem rokas griezçjiem.Sagatavojot mûsu ikdienas maltîtes, mçs bieþi izmantojam sîpolus, jo tie dod viòiem galveno garðu. Salâtus, gulaðu, zupas, gaïas çdienus, marinçtus vai pat ievârîjumus pievienojam daþâda veida sîpoliem. Ðajâ ziòâ sîpolu griezçjs, iespçjams, ir praktisks un bieþi vien lietojams lîdzeklis. Mçs varam to aizstât ar dârzeòu griezçju, galu galâ, ne katra funkcija ir sagriezt sîpolus kubiòos. Sîpolu griezçjs ir konkurçtspçjîgs un tas parasti ir zema un çrta ierîce.

Sîpolu griezçjs darbojas labi, jo mçs nevçlamies, lai sîpolu aromâts iekïûtu citos sagrieztos dârzeòos. Ðajâ formâ var bût restorâni, kuros otrâ çdienkartç tiek izmantotas ievçrojamas dârzeòu daïas, bet ne visi no tiem saòem sîpolus. Profesionâls sîpolu griezçjs, iespçjams, bûs lielâks un arî radîts nepârtrauktai lasîðanai.

Sîpoli patieðâm plaði izmanto augu, kas var atrast sastâvâ sagrieztu sîpolu, vakuumiepakojumâ. Çstuves bieþi izmanto sîpoli izveidotas pçdçjâ tehnoloìijas, bet gatavojot savas maltîtes, jums vajadzçtu samazinât to pats. Tad tas bûs garðîgâk, bet satur vairâk barîbas vielas. Sîpolu nazis iespçjams daudz patîkamâku mums ðis jautâjums.