Slicer bosch mas 5710

https://flexa-new.eu/lv/Flexa Plus New - Efektīvs kopīgu problēmu risinājums

Tomçr noliktavâs mâjas laukos bieþi apmeklç nepiecieðamîbu kaut ko samazinât pilnâs, plânâs ðíçlîtçs. Tâ apstrâdâ katru gaïu, sieru un maizi, tomçr gadâs, ka griezçjs tiek izmantots arî citiem mçríiem, piemçram, dârzeòu vai augïu grieðanai, kad mçs tos pieprasâm plânâs ðíçlîtçs.

Atkarîbâ no tâ, ko es gribu sagriezt ðíçlîtç, tas ir aprîkots ar îpaðu asmeni - labu vai zobainu. Zobainais ir veltîts maizes izcirðanai, kas ïauj viegli "sakodinât" tâs formâ un raþo vienmçrîgus ðíçles pat tad, ja griezat mîkstu, svaigu maizi. Izmaiòas, kas saistîtas ar desu vai sieru, îpaði rûpçjamies par maziem, pat ðíçlçs, kas tiek efektîvi sagriezti un bez îpaðâm pûlçm. Lai to panâktu, mçs izmantojam griezçju ar gludu, bet ïoti nopietnu malu, kas labi saskaras ar îpaðâm, patîkamâm gaïâm un sieriem.

Slîpmaðîna Maga 310p ir acîmredzama grieðanas maðîna, îpaði ieteicama iepirkðanâs telpâm. To izsniedz raþotâjs, pateicoties tâ augstajai izturîbai un servisa spçjâm. Pateicoties ðiem zîmoliem, ikviens pçc pirmâs apmâcîbas no veselîbas aizsardzîbas un veselîbas aizsardzîbas lîmeòa var lasît ar griezçju un piedâvât saviem klientiem desas vai sieru, kas sagriezti spilgtâs ðíçlîtçs. Labu zîmolu zîmogotâji ïoti daudz darîs ar neskaitâmu gaïu un sieru sagrieðanu ar minimâlo akciju cenu un darbinieku vçrtîbu. Ðâds komerciâls griezçjs var ievçrojami ietaupît laiku, kas reiz tika pieòemts preèu sagrieðanai. Turklât slîpmaðînas, pateicoties regulçjamam plâkstera biezuma diapazonam, ïauj sagriezt biezu, vienmçrîgu ðíçlîti vai sagriezt kûpinâtu gaïu plânâs, gandrîz caurspîdîgâs ðíçlîtçs, kad ir neapstrâdâts ðíiòíis, kas ir spiests svaigu ðíiòíu panâkumiem, ko çd tikai audu biezuma ðíçlîtçs.