Sporta laivu rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja milzîgu skatîtâju, kas vçlçjâs redzçt, ko dizaineri darîja nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija îsâkâ laikâ, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To îstenoðanai tika izmantoti tikai labi un smalki audumi no lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika izvilkts visskaistâkais, krâðòâkais maxi svârki, kas raduðies tamborçtajâ virknç. Starp tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar frillçm un izðûti bikini. Maziem apìçrbiem dizaineri dâmâm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un svaigiem ziediem.Pçc izstâdes beidzâs skaistas kâzu kleitas izsole, kas radîta îpaði ilgai cîòai. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât vairums apìçrbu no vistâlâkâ kolekcijas tika izsolîti. Ieòçmumi no modernas izsoles tiks nodoti valsts bçrnu namam. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas labas un funkcionâlas kampaòas. Viòas darba devçjs atkârtoti ir izstrâdâjis rakstus par izsolçm, un, tiklîdz darîjuma priekðmets bija pat apmeklçjums kâdâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija ðodien tiks pârdota veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu noderîgas kolekcijas, kas atðíiras no stacionâro intereðu kolekcijâm.Jûsu paðu apìçrbu uzòçmums pastâv individuâli ar labâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Katrâ valstî ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, visbieþâk vissvarîgâkajos drçbnieku, ðuvçju un arhitektiem. Katru reizi, kad ðî kompânija vienojas ar pirmajiem poïu dizaineriem, tâ vâc kolekcijas. Ðîs kolekcijas piedzimst ar ïoti bagâtîgu veiksmi, kas ir labi pirms veikala sâkuma, tiem, kuri jau no rîta gatavojas uzcelt garâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ konkrçtajâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti daudzus gadus bauda lielu popularitâti gan saòçmçju vidû, gan ârvalstîs. Rakstot par viòu, ðíiet, nav minçti daudzi ieguvumi, ko viòa ir saòçmusi, un kas piedâvâ, ka rezultâti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbu raþotâjs