Spradziendroda drodiba

Aizsardzîba pret eksploziju ir apdroðinâðana pret eksploziju, kas ir viena no svarîgâkajâm aktivitâtçm tâdu sprâdzienu apdraudçto tuvumâ. Pçc pareizas aizdegðanâs vai ugunsgrçka novçrðanas jâizstrâdâ piemçrota aizsardzîba pret sprâdzienu. Ðie risinâjumi tiks izmantoti galvenokârt veselâs vietâs, kur katrâ sistçmâ ir ugunsgrçka eksplozijas risks.

Tajâ paðâ laikâ apspriestie organismi bûs noderîgi, ja nozarç ir sprâdzienbîstami putekïi. Sprâdzienbîstamîbas sistçma galvenokârt ir pielâgota droðîbas sistçmai. Ðis process galvenokârt ietver sprâdziena sâkotnçjâ posma atpazîðanu. Pçc tam izmantojiet pasâkumu, kas samazinâs sprâdzienu noteiktâ ierîcç. Tâ rezultâtâ sprâdziens neplîst un vienlaicîgi tiek nomâkts tûlît pçc aizdedzes. Tas viss ir priecîgs, ka ugunsgrçks nepârvietojas. Apspriests produkts ir dzçriens, kas ir viens no universâlâkajiem aizsardzîbas lîdzekïiem pret sprâdzienu, un, ja runa ir par to, tad apdroðinâðana pret tâs sekâm. Tas samazina sprâdziena ietekmi. Ðis lîmenis ietver tâdus mazus priekðmetus kâ cilindri ar ugunsdzçðanas elementu, spiediena sensori, optiskie sensori, putekïu sensori un vadîbas paneïi. Nâkamreiz ir sprâdziena atbrîvoðana. Ðis process galvenokârt ir saistîts ar sprâdziena seku likvidçðanu ârpus aizsargâtâs ierîces. Rezultâtâ spiediens ierîces iekðienç atgrieþas atbilstoðajâ lîmenî. Dekompresijas sistçmas ietver dekompresijas paneïus, atlokus ar paðaizveres mehânismu un bezkameru atbrîvojoðas sistçmas. Pçdçjais sprâdzienbîstamîbas sistçmas posms ir sprâdziena atvienoðana. Ir paðreizçjais plâns pârtraukt sprâdzienu. Tâs galvenais mçríis ir cauruïvadu un kanâlu slçgðana. Kâpçc? Pirmkârt, tâpçc, ka abas iepriekðçjâs metodes likvidç tikai ugunsgrçka sekas. Tomçr daþas no sprâdziena atlikuðajâm sekâm var nokïût cauruïvados un kanâlos, kas var izraisît sekundârus sprâdzienus, kâ arî grûtâk galos. Tâpçc, un robeþsistçma ir paredzçta, lai novçrstu jau minçtos sekundâros sprâdzienus. Piemçram, tie ir ugunsdzçsîbas gâzes baloni, slçgvârsti, slçgvârstu vârsti, sprâdziena izslçgðanas sistçmas, vieglie vârsti un tamlîdzîgi.