Spradziens

Cilvçku traucçjumi ir sava veida psiholoìiska deìenerâcija, kuras raksturîgâs iezîmes ir dziïi iesakòojuðâs un brîniðíîgas informâcijas struktûras ar vidi, kas padara neiespçjamu bût sabiedrîbâ vispârpieòemtu normu ziòâ. Visu veidu traucçjumu avots var bût dzîve, ko viòi iemâcîjuðies ne tikai bçrnîbâ un gan vçlâkos dzîves posmos, gan bailes, vai pat nepietiekamas dzîves pamatvajadzîbas. & Nbsp;

daþas personas pazîmes, kas ir dziïi iesakòojuðâs, kas ir pârspîlçti attiecîbâ pret jaunâ cilvçka tuvajâm îpaðîbâm,nespçja pielâgoties lietâm - tas nozîmç, ka zinâmâ galva mazliet atðíirîgâs lietâs to rûpîgi izskatîs,visas iestrâdâtâs iezîmes ir izteiktas ne tikai realitâtes darbîbas sistçmâ, bet arî dizaina panâkumos un oriìinâlo cilvçku emocijâs pret otru. Tad tas iezîmçjas un bieþi ir spçcîgs kontaktu periodâ ar daþâdiem veidiem, kas, panâkot sievietes ar personîbas traucçjumiem, var bût ïoti bojâtascilvçka ar traucçjumiem îpaðîbas raksturo citas, atðíirîgas personîbas vispârçju modeli, un tâs nav individuâla uzvedîba, kas rodas, atrodoties nozîmîgâ situâcijâ.

Jûs varat iepazîties ar daudziem personîbas traucçjumu veidiem, sâkot no tiem, kas sevi pârstâv kâ pilnîgi nekaitîgu, lai mçìinâtu radît brûces uz cita veida. Tâlâk minçti daþi no visizplatîtâkajiem psihisko traucçjumu veidiem:

ðizoîda personîba - persona, kas izmanto ðo ceïu, personîbas traucçjumi bieþi ir iespaids par ïoti aukstu un bezdievîgu cilvçku vienkârðajâ pasaulç. Pirmajâ ðâda veida sanâksmç cilvçks atkârtojas, kas ir ïoti distancçts un zinâms, pat daþi empâtijas. Savukârt viòa domas ir ïoti ekscentriskas un / vai ïoti oriìinâlas. Ðizoîdâ cilvçka emocionâlais stâvoklis arî bûs skaidrs apìçrbs; ðis cilvçks saglabâs piemçrotu un labu stila apìçrbu, daþreiz ekscentrisku, viòð nekad neatstâs modes vai vispârpieòemtos likumus par to, kas nâk. Ðâda veida traucçjumu attîstîbas cçloòi nav precîzi zinâmi vai nosakâmi. Daþi zinâtnieki uzstâj uz to, ka viòus izraisa pârmçrîga vecâku aprûpe jaunîbâ, citi - gluþi pretçji. Psihiatri novçrtç pacienta tikðanos ar tâdâm pazîmçm kâ trûkums vai nenozîmîga funkcionçðana, lai apmierinâtu viòu paða priekus, emocionâlo aukstumu, interesi par slavu un kritiku, vienatnç un nevçlçðanos mainît paðreizçjo lîmeni.emocionâla distress - tiek izvçlçti divu veidu sievietes ar emocionâlu cieðanu: âtrâ tipa un robeþlînijas. Sievietçm ar abiem disfunkcijas veidiem var redzçt lielu impulsivitâti bez sekâm, strauju neierobeþotu dusmu, hiperaktivitâtes vai aizkaitinâmîbas. Abiem emocionâlo ðoku veidiem tomçr ir diezgan liela atðíirîba. Impulsîva persona, jo viòam nav emociju kopðanas un bieþi bieþi ekstrçmos jautâjumos, papildus sûdzas par pastâvîgu psiholoìisko spriedzi. Galu galâ robeþu lînija ir emocionâla traucçjuma bîstama frakcija, jo cilvçka, kas cieð no ðîs garîgâs slimîbas, noskaòojums ir tik straujð un âtrs, ka to gadîjumu grupâ, ko viòi vada paðnâvîbâ.Bailes - ðî personîbas traucçjumu suga lasîtâjiem ir diezgan vienkârða un saprotama. Tas nozîmç, ka persona baidâs. Un viòas bailes var bût burtiski visas ilguma un objektu saturoðâs pakâpes. Rezultâts ir izvairîðanâs no jautâjuma un darbîbâm, kas saistîtas ar trauksmi pacientiem, kas patiesi rada tikai punktus, kas ir sociâli, zemâkajâ un pat paðnâvîbâ vai agresijâ, kas vçrsta uz nâkamajâm sievietçm. Jûtamas fobijas, piemçram, arachnofobija, homofobija, klaustrofobija vai pat pedofizija (bailes no lellçm, triskideofobija (bailes no 13 un pedofobija (bailes no bçrniem vai pat aerofobija (bailes no gaisa.atkarîba - nav cita atkarîbas veida. Persona ar personas traucçjumiem vides funkcijâs vienkârði ir atkarîga no jauna veida. Tas nespçj tikt galâ bez tâs iedzîvotâju clues, tas ïauj sveðiniekiem izmantot lçmumus, kas attiecas uz pacienta jauno dzîvi, nespçj pieòemt lçmumus patstâvîgi, ir neobjektîvi un pârâk pakïâvîgi.

Patieðâm, tas ir tâds, ka cilvçks, kurð ir svarîgs ar dabisku sirdi, nevar tikt saukts plaðâ, veselîgâ. Tomçr, ja kâda daïa apstâjas pârmçrîgi pârspîlçta, jûsu droðîbai ir labs psihiatra viedoklis.