Tabakas griezcjs

Elektriskais dârzeòu griezçjs ir svarîgs lîdzeklis çdinâðanas iestâdçs. Citu dârzeòu daudzkomponentu daudzumu ikdienas samazinâðana manuâlâ pârkrauðanâ ievçrojami palielina funkcijas izmaksas un pagarina rezerves sagatavoðanas laiku pirms restorâna atvçrðanas vai çdiena gatavoðanas kolektîvâs çdinâðanas iestâdçs, piemçram, skolâs, veco ïauþu mâjâs vai slimnîcâs.

Dârzeòu kuteru iegâde kïûst par acîmredzamu izvçli, kas vienlaikus kalpo arî kâ augïu griezçjs.Neatkarîgi no çdinâðanas uzòçmuma rakstura ir vçrts iegâdâties smalcinâtâju profesionâlai lietoðanai. To raksturo ievçrojama veiktspçja (lîdz 300 kg / h un pretestîba, ir visi nepiecieðamie apstiprinâjumi un apstiprinâjumi, un to rada pareiza materiâla kvalitâte, kas paredzçta saskarei ar pârtiku. Daþos gadîjumos ierîce ir izgatavota no parastâ nerûsçjoðâ tçrauda un veido magnçtisko droðîbas sistçmu un dzinçja bremzi, kas nodroðina droðu lietotâju darbîbu. Mçs varam izvçlçties arî no 230V vai tâ sauktajiem jauda, vai 400 V, atkarîbâ no elektriskâs instalâcijas.Elektriskais dârzeòu griezçjs ir daudz citu viegli nomainâmu disku, kas ietekmç to, ka dârzeòi un efekti var bût èipsi, ðíçles vai kubi, un papildus tam îpaðs uzkodas franèu kartupeïu gatavoðanai. Atseviðía pusmçness formas partija ir paredzçta kâpostu un selerijas dârzeòu grieðanai, bet otrs garais çdiens tiek pieðíirts gariem dârzeòiem. Kâdâ brîdî mçs varam izvçlçties un izvçlçties citus piederumus.Ierîci nevajadzçtu ieteikt mçríiem, kuriem tas nav norâdîts, piemçram, siera grieðanai.Pçrkot dârzeòu griezçju, atcerieties, ka tas nav pçdçjais lielais çdiens, bet tas vienmçr ir apmçram 30 kilogrami. Tirgû atradîsiet labu viedokïu un modeïu izvçli, lai izvçlçtos pareizo trauku neizraisîtu daudzas problçmas.