Teksta tulkojums silczija

SpartanolSpartanol Efektīvs veids, kā pārvērst taukus muskuļu masā

Teksta tulkoðana pati par sevi ir diezgan liela. Ja mçs vçlamies pârvçrst jebkuru tekstu, mums ir ne tikai jâòem vçrâ "mâcîtie" vârdi un asamblejas, bet arî jâzina daudzas idiomas, kas ir tik îpaðas visâm valodâm. Fakts ir tâds, ka sieviete, kas raksta tekstu angïu valodâ, to neveic tîri "akadçmiskâ" kârtîbâ, bet izmanto savu unikâlo garðu un pievienoto idiomu.

Klubâ ar to, ka globâlâ interneta tîkla darbs joprojâm kïûst arvien populârâks, bieþi vien ir nepiecieðams veikt tîmekïa vietnes tulkoðanu. Tâ, piemçram, ir tîmekïa vietne, ar kuru mçs esam atkarîgi no populârâka saòçmçju skaita, mums tas ir jâsagatavo vairâkâs valodu versijâs. Tulkojot tîmekïa vietnes saturu, piemçram, angïu valodâ un mûsu stilâ, tam ir ne tikai jâspçj tulkot, bet arî enerìiju, lai definçtu savus uzskatus un aprakstus, kas oriìinâlâ nav tulkojami. Tâtad, kâ tas skatâs uz darbu? Tulkosim jebkuras angïu valodas tîmekïa vietnes saturu, izmantojot Google tulkotâju. Kamçr tiks saglabâta ziòojuma vispârçjâ izpratne (mçs uzminçsim, kas ir vietne, teikumu loìiskâ secîba un sintakse bûs nepietiekami. Tâpçc tas ir tikai tâpçc, ka Google tulkotâjs iztçlo izvçlçto tekstu uz principa "vârds uz vârda". Tâtad mums nav jâsadala profesionâla, daudzvalodu tîmekïa vietne, kuras pamatâ ir tâ. Tâtad praksç tîmekïa lapu tulkotâjs îsâkajâ nâkotnç nebûs nomainîjis maðînu. Pat labâkajai programmatûrai nav abstrakta domâðanas spçka. Tas, ko tâ var darît, ir veikt saskaòâ ar personas loìiku, kas tiek pârnesta uz izvçlçto programmçðanas valodu. Lîdz ar to pat labâkie teksta tulkoðanas lietojumprogrammas ir tâlu no profesionâliem tîmekïa tulkotâjiem un, visticamâk, vienmçr bûs âtri. Ja kâdreiz parâdâs progresîvs rîks ar loìiskas un abstraktas "domâðanas" versiju, tad mûsu civilizâcijas rezultâts bûs klât. Kopumâ, kâ labu tulkotâju izglîtîba, ir jâsagatavo atbilstoðas didaktiskas iespçjas, kas ne tikai mâcîs tulkojumus "vârdu vârdiem", bet arî atbalstîtu ideju par abstraktu izpratni par konkrçto valodu.& Nbsp;