Tiedsaistes pardodanas piotr un pawel

Neapðaubâmi, pat izdevîgâka uzòçmçju grupa izsûta izsoles, viòi pârvietojas internetâ. Nav pârsteidzoði, jo îpaði: mçs nopelnâm 21. gadsimtâ, un tîkla sasniedzamîba ir spçcîga. Pateicoties tam, pieaug arî komerciâlo iespçju klâsts. Kaut gan lieta ir saistîta ar marðrutu - uzòçmçjs? Kâ ar saòemðanas mçríi? Visbeidzot: kâ kases aparâts izskatâs iepriekð minçtajâ kontekstâ? & nbsp; Padomâjiet par ðiem jautâjumiem un sâksim noteikt svarîgâkos faktus par "tieðsaistes kases aparâtu".

Noteikumu maiòa, kas bija svarîga 2015. gadâ, lika daudziem poïu uzòçmçjiem ieviest kases aparâtus kâ daïu no viòu individuâlâs lomas. Jâatzîmç, ka vienoðanâs ar tâ dçvçto pasta pasûtîjumu pârdoðanu likumdevçjs saglabâja ðo uzòçmçju tiesîbas pacelties no kases aparâta, kas tiek gatavots ar labu risinâjumu. Tomçr, neskatoties uz ðo atbrîvojumu, ir jâatceras, ka noteikumi, kas inter alia, inter alia, ir tâ sauktie preèu piegâdçm, uz kurâm neattiecas atbrîvojums.

Tagad pievçrsîsimies nesenajam Finanðu ministra regulçjumam, arî no 2014. gada 4. novembra. Izòemot atbrîvojumus no bieþi sareþìîtâ pienâkuma sistemâtiski glabât uzskaiti, saglabâjot kases aparâtus, tas nemainîja apgrozîjuma robeþu, ko ietekmçja nepiecieðamîba veikt fiskâlos lîdzekïus. Tâpçc Finanðu ministrija nav atcçlusi atbrîvojumu no pienâkuma izmantot kases aparâtus katram nodokïu maksâtâjam, ko tie rada tikai pârdoðanu, izmantojot internetu (un bieþi vien populâros tirdzniecîbas tîklus vienâ tîklâ. Patieðâm, lai no iepriekðminçtâs pârdoðanas veiktu fotoattçlus internetâ, ieteicams rîkoties labos apstâkïos, un apgalvojums ir iekïauts paðâ regulâ, kas ir vçrts aplûkot.

Tomçr, ja atbrîvojums no kases aparâta, pârdodot internetâ, noteikti nav jâmaksâ? Pârdodot daþâda veida foto, telekomunikâciju, televîzijas un radio iekârtas. Ðíîdums nav pieejams, pârdodot smarþas. Jautâjumos, kas tieði saistîti ar ðîs sugas produktiem, uzòçmçjam nekavçjoties jâizsniedz kvîts. Un, ja ir nepiecieðams izsniegt kvîti, rodas nepiecieðamîba veikt kases aparâtu. Interneta veikals un kases aparâts - tas pats var tikt uzskatîts par nopietnu un diezgan sareþìîtu tçmu - un pçdçjais ir ne tikai investoriem, kuri arî pârsteidza ðîs izmaiòas.