Tirdzniecibas centra skandals

Pirms kâda laika Apvienotajâ Karalistç tika atklâts skandâls kopâ ar zirgu gaïas pievienoðanu liellopu gaïai, kas izraisîja aizdomîgu gaïas produktu izòemðanu no mazumtirdzniecîbas íçþu izvçles Rietumeiropâ. Diemþçl ar daudziem lîdzîgiem skandâliem mums ir jârodas gandrîz visos Eiropas kontinentos. Galu galâ Ðveicç tika atklâts, ka liellopu gaïas filejas vietâ noliktavâs tika pârdota îpaði konservçta un krâsota cûkgaïa. Vâcieði un ar ðausmâm atklâja, ka dârgas olas, kas teorçtiski rodas no ekoloìiskâm saimniecîbâm, parâdîja, ka vistas atcçla olas Lejassaksijas un Meklenburgas saimniecîbâs.

Pârtikas raþotâju un cietinâtâs gaïas vairumtirgotâju iniciatîvâ aprakstîtie pârkâpumi ir apliecinâjums jau pastâvoðajai tendencei, saskaòâ ar kuru ðie ietaupîjumi ir tirgus iegûðanas metode, un gaïas kvalitâte ir tikai nenozîmîga. Tas ir slepens noslçpums, ka parasti izmantotâs desu vairumtirgotâju tehnoloìijas ir pildîti gaïas produkti ar sâlîjumu, lai atvieglotu to lielumu. Injektori ar tûkstoðiem adatu sûknç ûdeni organismâ ar konservantiem, pildvielâm un polifosforiem. Tas palielina gaïas produktu raþoðanas rentabilitâti, jo sâlîjums bieþi vien ir pat puse no desas svara, kas norâda, ka viena kilograma gaïas var iegût pusotru kilogramu gaïas produktu. Uzmanîba jâpievçrð konservçto gaïas loksnçm, ko mçs pçrkam un izbraucam no tiem, kas piepildîti ar íîmiju.

https://perlblue.eu/lv/Perle Bleue Visage Care Moisturise - Efektīvs atjaunojošs līdzeklis visiem ādas novecošanas pazīmēm!

Tas viss notiek likuma majestâtiskumâ, jo reizç uztvertâs receptes un noteikumi, kas reglamentç izcilas klases gaïas raþoðanu, faktiski jebkurð gaïas lîdzîgs produkts, iespçjams, tiks likumîgi pârdots caur aukstâs gaïas vairumtirgotâju. MOM (ti, tâ sauktâ mehâniski atdalîtâ gaïa ir gaïas atkritumu jçdziens, kas rodas, atdalot skeleti no pareizâ íermeòa. Sadalîtâji, skrimðïi, kaulu smadzenes, tauki, membrânas, spârni, sasmalcinâti kauli, atlikuðâs spalvas un mati tiek saspiesti caur atdalîtâju, un iegûtâ mîkstums ir svarîgâkâ lçtâko gaïas produktu daïa. MOM nav praktiski nekâdas uzturvçrtîbas, bet ir bagâtinâts ar antioksidantiem, eïïâm, emulgatoriem, polifosfâtiem un garðas pastiprinâtâjiem. Ir vçrts tçrçt mazliet uz pierâdîtiem atbilstoða stâvokïa produktiem, nevis saindçt íermeni.