Trauccjumi un polarizacijas mikroskops

Kolposkopu atklâja Hanss Hinselmans tûkstoð deviòi simti divdesmit piektais gads. Tad tas ir ginekoloìisks meklçðanas aparâts, kas lîdzinâs mikroskopam un aizsargâ sevi, tas ir, pateicoties uzstâdîtajam lçcai, tas ïauj attiecîgajam ârstam veikt reâlu sievieðu reproduktîvo orgânu izmeklçðanu.

Ling Fluent

Tas ir ïoti strukturçts, lai pârbaudîtu dzemdes kakla un mâtes kakla vulvas, maksts, apakðçjo hipofîzi. Ðis rîks tuvâkajâ laikâ ïaus, jo tikai daþas minûtes, lai atpazîtu, vai konkrçtajam sievieðu orgânam ir slimîbas risks vai nç, vai viòiem ir daþi vçþa bojâjumi vai nav pârliecîbas par to pçdâm. Vçzis tagad ir visgrûtâkâ cilvçku slimîba. Neraugoties uz medicînas attîstîbu paðreizçjos laikos, joprojâm ir praktiski neiespçjami izârstçt, ja to konstatç par vçlu. Tâpçc papildus standarta ginekoloìiskajâm pârbaudçm, kas nav neoplastisko pârmaiòu agrînâs stadijas atklâðanas formâ, tiek veikti vairâki jauni testi, piemçram, citoloìija. Vienmçr ir atklâjums, kas, lai gan septiòdesmit procenti var atklât vçþa izmaiòas. Kolposkopija, kas tiek radîta, izmantojot rîku, ko sauc par kolposkopu, ir daudz labs, jo tâ dod deviòdesmit procentus no iespçjas noteikt vçzi pirmajâ posmâ. Kâpçc tas ir tik svarîgi? Tâ kâ tikai sâkotnçjâ, mazâkâ neoplastisko bojâjumu stadijâ tas ir simtprocentîgi izârstçjams, bet kas ir ïoti progresîvs posms, jo jaunâks pacienta izdzîvoðanas iespçja. Medicînas jomâ, kâ arî ârsti, kas bauda ginekoloìijas un sievieðu reproduktîvo orgânu vçzi, apgalvo, ka ir vçrts apvienot abas pçtîjumu metodes, t.i., veikt citoloìisku izmeklçðanu un kolposkopu izmeklçðanu. Daudzas no tâm ir praktiski simtprocentîga garantija âtrai vçþa atklâðanai un vieglai tâs ârstçðanas nodroðinâðanai. Tâpçc es veicu pçtîjumus vismaz reizi ceturksnî.