Tulkodanas biroja motivacija

Ir vçl lielâka vajadzîba pçc tulkotâju palîdzîbas. Attîstîba un globalizâcija padara vienu valodu pârâk vienkârðu. Ko darît, ja jûs neizvçlaties mâcîties vai jums ir kâdas nosliece? Tâtad ar padomu, ko cilvçks nâk pie mums, ir personas, kas var to darît. Kâ izvçlçties tulkoðanas biroju vai paðu tulkotâju?

Jautâjiet saviem draugiemPaðâ sâkumâ mums paðiem ir jânosaka. Izlemiet, vai mçs rûpçjamies par tuvu darbu vai efektu. Îsi sakot, mums ir vajadzîgs îpaðs tulkojums. Ir arî vçrts jautât draugiem. Tas, ka kâds no saviem iecienîtajiem bija ðâds, un, visticamâk, to ieteiks ar dabisku sirdsapziòu. Tas ietaupîs laiku. Ja, bet mums nav ðâdu paziòu, mçs meklçjam sevi. Vienkârði izmantojiet internetu, ievadiet frâzi, kuru mçs interesç, un vçl vairâk saðauriniet rezultâtus, lîdz mçs atdalâm daþus birojus, kas mums dod mums vislielâko iespaidu.

Pârbaudiet atsauksmesTad mums ir jâpârbauda uzòçmumam ieteiktie viedokïi, kas mums vajadzîgi, lai uzticçtu tulkojumu. Iespçjams, ka ne katrs viedoklis bûtu jâuzskata par saistoðu, bet ir vçrts apskatît. Vispirms uzmanîba jâpievçrð tulkojumu darbam, to ilgumam un cenai. Dzelzceïð ir nejauðs, tâpçc tas ir atkarîgs no tâ, ko mçs vçlamies. Vai arî pastâv uzdevums regulâri vai ilgâk.

avots:

Finanðu jautâjumiCik daudz mçs varam tçrçt par pçdçjo naudu, vismaz mçs nedrîkstam tos ietaupît, ja vçlamies iegâdâties vçlamo efektu. Mums vajadzçtu arî sarunâties pa telefonu, lai noskaidrotu, kâ tiek izvçlçta izvçlçtâs tulkoðanas aìentûras profesionalitâte. Pirms izlemjat uzdot jautâjumus, kas skar mûs un izvilkt detaïas. Mçs neko nezaudçjam par pçtîjumiem, bet to trûkums bieþi vien var pakïaut mûs profesionâlisma un neuzticamas darbîbas trûkumam. Tâ kâ mçs esam pietiekami daudz datu, mçs varam veikt defektu un nodot to speciâlistiem.vairâk: