Tulkodanas biroji bielsko biaua

Tradicionâlâ putekïsûcçja problçma galvenokârt skar alerìijas slimniekus. Dati ir aktuâli ar to, ka putekïsûcçjs, kas iesûc gaisu, atbrîvo tos no aizmugures, ieskaitot piemaisîjumus. Protams, ir lietderîgi izmantot filtrus, kas ir noderîgi, lai to novçrstu, taèu neviens filtrs nepieïauj filtra pilnîgu klâtbûtni. Ðim postenim ir vairâki pierâdîti risinâjumi, un dzçrieni no tiem ir centrâlais putekïsûcçjs vai vakuuma tîrîðanas sistçma. Bet kas îsti ir ðî izkârtojuma izkârtojums un kad tâ izskatâs?

Svarîgs íermeòa elements ir centrâlâ persona. Tas ir savienots ar cietâm caurulçm, kas parasti izgatavotas no PVC, kas izliekas ar visvairâk uzstâdîtajâm sûkòu ligzdâm sienâs. Paðu putekïsûcçju veic, izmantojot elastîgas caurules, kas savienojas ar tuvâko staciju robeþâs. Centrâlâ vienîba visbieþâk tiek aplûkota ârpus galvenajâm telpâm, piemçram, garâþâ, bet tâs mçríis ir radît pareizu spiedienu visai iekârtai. Jâatzîmç, ka vietai, kur vienîba tiek iegûta, jâbût sausai un prom no dzîvojamiem rajoniem. Ja, piemçram, vçlaties iekrist pagrabâ, kur ir mitrums, jûs varat apsvçrt papildu gaisa filtrçðanu. Iesûkðanas ligzdâm jâbût pieejamâ telpâ, jo to novietoðana pârâk durvîm vai mçbelçm ievçrojami kavçs tîrîðanu. Vakuuma ðïûtene, kas izgatavota no mîksta materiâla, ir lielâka nekâ tas, ko mçs zinâm no vienkârðiem mâjsaimniecîbas putekïsûcçjiem, un parasti tas ir apmçram 15 metru garð. Vakuuma apkures sistçmai ir trûkumi, kas jâapsver, pirms mçs par to lemjam. Pçc tam, kad atslçga ir liela bûvniecîbâ un ja mçs plânojam spçlçt mûsu mâjâ, ir vçrts to noòemt, projektçjot mâju. Jo jau bûvçtajâ vietâ ir grûti atrast dzîvokli viòa maltîtei.