Ugunsdrodiba

Sprâdzienbîstamîbas sistçmâm ir jânovçrð sprâdzienbîstama reakcija tâs agrâkajâ fâzç un jânovçrð pârspiediena raðanâs pirms sprâdziena var izraisît bojâjumus. Pret sprâdzienbîstamu sistçmu process notiek daþu milisekunþu laikâ no spiediena vai optisko sensoru trauksmes, kas atklâj sprâdzienbîstamu ugunskuru. Uzreiz pçc apdroðinâtâ uzstâdîðanas tiek izmesta ugunsdzçðanas maksa. Sprâdziena novçrðana notiek pirms vienmçrîgâ pieaugoðâ oksidâcijas reakcijas spiediena iznîcina instalâciju.

Spiediena detektori atklâs sprâdzienus daudz agrâkajâ fâzç, paðreizçjâ komponentâ tie nosûta signâlu uz vadîbas centru. Vadîtâjs nosûta signâlu konkrçtam cilindram tâ raþoðanas laikâ. Tas viss notiek daþu milisekunþu laikâ, sâkot no lodes sâkuma lîdz pat iniciatîvas sprâdzienam, lîdz sprâdzienu nomâc îpaða sistçma, kas to apturçs.

Sprâdzienbîstamîba ir pieejamâs metodes, kas nodroðina droðîbu pret sprâdzieniem:

Hallu MotionHallu Motion. Koriģējošie aparāti liela pirksta pielāgošanai

Sâkotnçjie pieòçmumi ir galvenais veids, kâ novçrst briesmu raðanos, lai gan tâs nevar novçrst negadîjumus, kuros grâmatâ ir slikti mediji, kâ arî tâdu paòçmienu izmantoðana, kas var samazinât sprâdziena ietekmi.

Kvalificçti speciâlisti & nbsp; ir piemçrotas aizsardzîbas pret sprâdzieniem un spiediena palielinâðanâs procesiem jebkurâ nozarç. Projekti tiek izstrâdâti, sâkot no projekta sâkuma, sâkot no projekta sâkuma posma, nostiprinot un atverot sistçmas pakalpojumus. Mûsdienu risinâjumi ir balstîti uz pasaules vadoðo raþotâju ierîcçm - patçrçtâji saòem visaptveroðus un efektîvus risinâjumus, kas pielâgoti konkrçtai tehnoloìiskajai lînijai. Santehnikas sistçmas jau ir aizsargâtas - saistot tâs ar svarîgiem noteikumiem.