Ugunsdrodibas metaluriija

Paðlaik metalurìija ir joma, kas ne tikai nodarbojas ar plastmasas veidoðanas un dibinâðanas procesiem, bet arî atmodina makroekonomisko struktûru izpçti. Paðlaik eksperimenti parasti tiek iegûti ar metallogrâfiskiem mikroskopiem.

Mikroskopija ir daïa, kas parâdîjâs pirms daþiem simtiem gadiem. Tomçr tikai atkarîbâ no atðíirîgâ jaunâ veida, metalurìijâ tika izmantoti mikroskopi. Mûsdienâs tie ir nepiecieðami, strâdâjot ar inþeniertehniskajiem materiâliem. Ðobrîd ðajâ jomâ ir ïoti interesanti metalogrâfiskie mikroskopi, kas cita starpâ nodarbojas ar metâla smudþu meklçðanu vai pat to sasniegumiem. Tad ir attçlveidoðanas metode, kas tiek veikta uz necaurspîdîgiem paraugiem. Metalogrâfiskie mikroskopi, cita starpâ, ietver elektronu mikroskopus, kas ïauj novçrot struktûras atomu stadijâ, kâ arî gaismas mikroskopus, parâdot mazâku palielinâjumu. Novçrojumi, kas veikti, izmantojot ðîs ierîces, ir ârkârtîgi svarîgi, jo, pateicoties tam, mçs varam atrast atðíirîgu mikrokrâsa metodi dokumentâ vai to izcelsmi. Ir iespçjams aprçíinât arî fâzes ieguldîjumu, kâ arî precîzu atseviðíu fâþu noteikðanu. Pateicoties tam, mçs varam noteikt arî ieslçgumu skaitu un veidu, kâ arî daudzas citas svarîgas sastâvdaïas no metalurìijas redzes problçmas. Piemçram, bieþi vien jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi ïauj precîzi novçrot materiâla struktûru, pateicoties kam perspektîvâ mçs varam novçrst daudzas nevçlamas kïûmes.

Metalogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir ïoti svarîga, jo pateicoties tam mçs varam âtri noteikt materiâla defektus. Vienmçr atcerieties, ka ðâda veida mçbeïu apstrâde ir sareþìîta. Pçdçjo iemeslu dçï eksperimenti ar to jâveic tikai kvalificçtâm personâm.