Ugunsdzcdamo aparatu veidi

Ugunsgrçki, kas aug klusâ telpâ ar zemu kubikmetru, parasti tiek izdzçsti, izmantojot tvaiku.Pâris tiek òemts interjeros, kur tilpums ir aptuveni 500 m3. Tad tâm jâbût stingrâm.Tvaiks kâ ugunsdzçðanas metode "Tvaika ugunsdzçsîba" atklâtajâs telpâs noteikti netiek izmantota, jo tâ ir ïoti vienkârða îpatnçjâ gravitâcija, kas pâriet uz atbilstoðas ugunsdzçðamo aparâtu koncentrâcijas nepieejamîbu.

Lîdzîgi mazu, bet noplûstoðu telpu gadîjumâ ugunsdzçðanas tvaika izmantoðana ir mazliet efektîvâka un funkcionâlâka.

Visbieþâk telpas, kurâs tiek savâkti ûdens tvaiki droðîbas un ugunsgrçku novçrðanai, ir: uzliesmojoðu materiâlu un koksnes þâvçtâji, naftas produktu sûknçðana, vulkanizâcijas katli, rektifikâcijas kolonnas un kuìi.Ðî ugunsdzçðanas metode arî sâk dzçst cietu priekðmetu ugunsgrçkus, kurus nevar nodzçst, saskaroties ar ûdeni.

Ûdens tvaiki, iespçjams, dzîvo izòçmuma kârtâ, lai nodzçstu ðíidrumu ugunsgrçkus, kuru temperatûra ir ik pçc daþiem 60 ° C. Tvaika uguns dzçðana vai nostiprinâðana bûs pçdçjais efektîvâks, jo plaðâks ir ðíidruma uzliesmoðanas punkts.

Tvaika izmantoðana atðíaidîs degoðos spirtus degðanas zonâ. Pastâv arî skâbekïa koncentrâcijas samazinâðanâs lîdz vçrtîbai, kurâ nav iespçjams turpinât sadegðanu. Tvaiku un spirtu maisîjumâ degðanas zonâ un ugunsbîstamîbas gadîjumâ 35% ûdens tvaiku koncentrâcija izraisa degðanas procesa inhibîciju un papildu dedzinâðanas iespçjas.

Dzçðanas process ir visefektîvâkâ izvçle, izmantojot piesâtinâtu tvaiku, kas tiek nodroðinâta spiedienâ no 6 lîdz 8 atmosfçrâm.