Ugunsgrcka draudi un darba devcja pienakumi

Daudzâs rûpniecîbas nozarçs ir daudz âtras ugunsbîstamîbas. Mçs runâjam ne tikai par degvielas, enerìijas, krâsu, bet arî par cukura vai miltu darbu. Vielas, kuras var atrast tvaika, gâzu, ðíidrumu, ðíiedru vai aerosolu apziòâ kopâ ar gaisu vai citâm vielâm ïoti viegli pieejamâ veidâ, var sâkt arî ar sprâgstvielâm.

Tâpçc ir daudz tiesîbu aktu, kuru prioritâte ir ugunsgrçku novçrðana. Vispirms es runâju par ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija tiesîbâm, proti, minimâlajâm prasîbâm attiecîbâ uz darba uzticîbu un higiçnu, piedâvâjot sprâdzienbîstamu vidi darba vidç. Ðâ tiesîbu akta mçríis galvenokârt ir novçrst jebkâdas sprâdzienbîstamas vides izveidi. Tas attiecas arî uz aizdegðanâs novçrðanu un sprâdzienbîstamîbas ierobeþoðanu.Sprâdziendroðâm sistçmâm, t.i., visai sprâdziendroðai sistçmai ir daudz elementu. Runâjot par pienâkumiem apspriestajâ sistçmâ, vispirms jânorâda uz sprâdzienbîstamîbas membrânâm, sprâdzienbîstamîbas novçrðanas sistçmâm un sprâdziena izolâcijas metodçm.Membrânas ir ierîces, kas palîdz rûpnieciskâm ierîcçm. To virziens ir lielâks par filtriem, dzirnavâm, tvertnçm, ðíirotâjiem, drupinâtâjiem vai ðiem cikloniem.Un sprâdziena novçrðanas sistçmas cenðas novçrst augsta spiediena veidoðanos sprâdziena secîbâ. Slâpçðanas metode sastâv galvenokârt no optiskâ un spiediena sensora, vadîbas paneïiem, HRD cilindriem un nerûsçjoðâm sprauslâm.Sprâdziena izolâcijas sistçma ir plâns, kura galvenais gals ir galvenokârt sprâdziena ietekmes samazinâðana. Es runâju ðeit par tâdâm ierîcçm kâ pretvârsti, âtras darbîbas skrûves, sprâdziendroði skursteòi un âtrgaitas vârsti.Jâatceras, ka sprâdziendroðâs sistçmas ir dzçriens no droðîbas un darba higiçnas prasîbâm.