Uzocmuma zygmunt drayek stratciiska vadiba

Comarch xl programma ir plaða ERP klases sistçma, kas atbalsta un racionalizç mûsdienu uzòçmuma vadîbas procesu. & Nbsp; ERP programmatûra tiek mâcîta daþâda lieluma uzòçmumos, sâkot no mazâkajiem, vairâkiem cilvçkiem, lîdz svarîgiem uzòçmumiem, kas ir filiâles vara visâ pasaulç.

Ðîs mçroga programmatûras svarîgâs priekðrocîbas ir pieejamas ðâdâs uzòçmuma vadîbas jomâs:- grâmatvedîbas un grâmatvedîbas pakalpojumi, \ t- ekonomika un noliktavas statusa pârvaldîba, \ t- dokumentu iekðçjâ un fiziskâ aprite, \ t- uzòçmuma iekðçjo procesu analîze, \ t- pârdodot un publicçjot attiecîbas ar pçdçjo cilvçku,- uzòçmuma cilvçkresursu vadîba.

Comarch xl programmu raksturo ïoti plaði piedâvâjumi un moduïu struktûra.Es dodu tam milzîgu iespçju veidot risinâjumu, kas pielâgots uzòçmuma reâlajâm vajadzîbâm.Moduïu sçrija tiek apkopota izmçros, kas loìiski apvieno funkcijas, kas mijiedarbojas.Kompromisa sistçma ir pielâgota katra uzòçmuma vajadzîbâm. Nbsp; Pasûtîjumam seko spçjîgs visu procesu analîze un papildus konkrçtâ uzòçmuma vajadzîbas. Pateicoties ðim risinâjumam, jûs varat sasniegt augstu efektivitâti vidç.Papildus standarta licences versijai, comarch piedâvâjumiem un SaaS standartam, t.i., programmatûrai kâ pakalpojumam. Viss pakalpojums darbojas kâ mâkoòdatoðanas daïa. Piekïuve ir iespçjama, izmantojot interneta savienojumu, izmantojot tîmekïa pârlûkprogrammu.Ðî izplatîðanas metode samazina izmaksas, kas saistîtas ar produkta ievieðanu galîgajâ cilvçkâ. Tas neuzskata nepiecieðamîbu ieguldît raþoðanas serveros un nolîgt speciâlistus programmatûras vadîðanai un uzturçðanai.Tehnoloìiskiem uzòçmumiem programma nodroðina îpaðus moduïus. Tie dod jums iespçju noteikt raþoðanas procesus.Datu bâzç var ievadît izmantoto izejvielu, kâ arî aizstâjçju tehniskos parametrus. Atðíirîgas tehnoloìiskâs versijas ïauj pielâgot uzòçmuma piedâvâjumu ârçjam klientam.Ðobrîd Comarch xl programmu izmanto vairâk nekâ 5000 uzòçmumu visâ Polijâ. Lielâkâs programmatûras, ko izmanto programmatûra, cita starpâ ir bûvniecîba, íîmija, transports, internets un automatizâcija.Lielâkie saòçmçji ir:- Tirgotâjs- VOX çku noliktavas