Uzocmumu reiistru

Mûsu tirgus ir pilns ar instrumentiem, lai cilvçki varçtu reìistrçt savu biznesu. Tâtad programmatûra pastâv lielâ çrtâ un pielâgotâ tirgus vajadzîbâm. Jaunajâ diskusijâ mçs interesçsim rçíinu izrakstîðanas programmatûru.

https://repa-h24.eu/lv/RepaHeel - Labâkâ palîdzîba nelîdzenâm, krekinga, sausâm un cietajâm kâjâm!

Norçíinu programmas bauda pastâvîgu popularitâti. Arî lielie uzòçmumi, kâ arî jaunie un mikrouzòçmumi ir gatavi ieguldît tîrâ programmâ. Tâpçc tas ir ne tikai labâks un lielâks ienâkumu ieraksts ðajâ jomâ, bet arî novçrð un samazina iespçju kïûdîties, strâdâjot ar rçíinu. Paðlaik vienkârðas programmas ir balstîtas uz Windows XP, Windows Vista, Windows 7 un 10. Programma Rçíins ir pieejama bez licences, tâpçc visi klienti to var izmantot neatkarîgi no uzòçmçjdarbîbas veida. Labu programmu raksturo atjauninâjumi, kas ir kopîgi ar daþâdiem tiesîbu aktiem. Arî darbs klientam tiek pastâvîgi uzlabots, projektâ, kas ir vçl populârâks un tuvâks programmai. Bieþi vien uzlaboti projekti ir otrâs iespçjas, piemçram, sapulèu kalendâra, kontaktu datu bâzes izveide uc Galvenâs rçíinu izrakstîðanas programmas ir ïoti populâras to zemo izmaksu dçï. Programmatûras nelokâmâ popularitâte jau ir padarîjusi programmu lejupielâdçtu èetri simti tûkstoði reiþu! Programmas fails nav îpaði liels. Tas nâk no tikai divdesmit seðiem MegaBytes, kas nozîmç, ka to vajadzçtu viegli atvçrt ar nedaudz vecâkâm maðînâm. Programma bija pazîstama kâ FIT, un rçíins ir bezmaksas un palielinâta rçíinu izrakstîðanas programma. Ðajâ versijâ rçíinu programma cita starpâ ïauj izsniegt PVN rçíinus, bet ðajâ gadîjumâ tiek izsniegti rçíini un pro forma rçíini. Otrâ no daudzajâm plânoðanas funkcijâm ir ieteikumi par èekiem, produktu etiíeðu drukâðana un pârsûtîðanas veidlapas. Programma piedâvâ datòu glabâðanu precçm, pakalpojumiem un darbuzòçmçjiem un joprojâm atbalsta svarîgu darbu, kas saistîts ar CRM darbîbu, un iespçju radît daudzus ziòojumus. Uzlabotiem lietotâjiem noteikti ir interesanti rediìçt parametrus, piemçram, citus PVN likmes un dokumentu maiòu. Programma savâ pirmajâ un bezmaksas versijâ piedâvâ padomus apmâcîbas priekðâ. Ðî apmâcîba ir svarîga palîdzîba tâs izmantoðanas secîbâ. Vienîgais produkta trûkums ir tas, ka bez maksas netiek nodroðinâts fiskâlais printeris.