Valsts drodibas sistcmu

Izturîgie ceïa cienîtâji transportlîdzeklî nav tâdâ formâ, ka atsakâs baudît prieku, braucot ar velosipçdu pat paredzamâ lietus brîdî. Viòi paskaidro, ka labs velosipçdu lietus apìçrbs nedara nekâdas atðíirîbas starp riteòbraukðanu lietû, kâ arî labos laika apstâkïos. ko pievçrst, pçrkot. Kâ jûs zinât, mûsu prasîbas ekspedîcijas laikâ kïûs par otru, lai veiktu vieglu drizzçðanu un ceïojumu uz vietu, kur laika apstâkïi ir burvîgi.

Neliels lietus jaka - galîgais trûkums ir tâ, ka tas sver neko, un pçc tam, kad ir deponçts ir maz vietas. Tas ir efektîvs risinâjums, ja mçs pielâgojot braukt nenoteikta laika apstâkïos, un, protams, ne uz pastâvîgu lietus gâze. Tâs galvenâ slimîba ir slikta gaisa caurlaidîba, tâpçc pçc ilgu laiku lielâ pûles, ka mûsu íermenis sviedri pârmçrîgi, un mçs sâkam sajust, kad pirtî.Tradicionâlâs lietus jaka - ir vienkârðâka un biezâka nekâ iepriekð aprakstîtajiem laika pierâdîjums vestes, tomçr veidojas ne tikai uz velosipçda, bet pârgâjieniem un pastaigâm. Best lietus jaka jâiekïauj stand-up, nedaudz pagarinâts atpakaï (lai aizsargâtu pret hipotermija mûsu nieres, un vismaz viena kabata maziem priekðmetiem. Kas ir augsts, ðâda veida sporta lietusmçteïu ir aprîkoti ar membrânu, lai apìçrbs ir ne tikai pasargâ mûs no lietus, bet arî svîðana, tâpçc pçc ilga sviedri nejûtas nepatîkamas sajûtas cooking up.Lietus bikses - izvçle izskatâs kâ ar jakas. Vai nu viegls, bet nedaudz elpojoðs, vai nedaudz biezâks, bet nosusina sviedri. Tomçr vissvarîgâkais ir uzdot viedokli, vai lietus padomju bikses bûtu jâliek arî uz dabîgâm biksçm, vçlams, neòemot no apaviem (reizçm runa ir par to, ka tad, kad mçs nokïûstam lietus, mums nav ne bailes, ne bikses.

Velosipçdu lietusmçtelis var radît visus ïoti uzskaitîtos apìçrba gabalus. Papildu iespçja ir arî speciâli lietus aizsargi íiverei, apaviem un cimdiem. Tomçr tas, vai tie tiks izmantoti, lielâ mçrâ ir atkarîgs no velosipçdistu vçlmçm un apstâkïiem, kâdos tas tiks atrasts.