Vienreizcjs maksajums un kases aparats

Mçs, nodokïu maksâtâji, ar kases aparâtu, gandrîz katru soli mçs sastopam. Tâtad, taksometros, tâtad arî pârtikas rûpnîcâs, gan kinoteâtros, tas ir, kas atrodas veselos veikalos, vai, visbeidzot, nozîmçs, kas nodroðina daþâdus mazâkus pakalpojumus. Saturu ir iespçjams apmainît bezgalîgi. Pieòemsim arî, ka, ja mçs nopçrkam kaut ko tieðsaistç, kad mçs saòemam paketi - papildus produktam mums ir jâsaòem kvîts.

Tas ir saistîts ar to, ka nodokïu maksâtâjiem, kas darbojas fizisku personu (kas neveic uzòçmçjdarbîbu, kâ arî vienreizçju maksâjumu lauksaimniekiem, ir - òemot vçrâ likumu - pienâkums rûpîgi reìistrçt tirdzniecîbu ar kases aparâtu palîdzîbu. Tomçr prakse râda, ka daþreiz tâ ir pçdçjâ.

https://hforte.eu/lv/ Hallu MotionHallu Motion - Efektīvs risinājums haluksam bez operācijas!

Taèu ko jûs atceraties darît uzòçmçjam, kad kases aparâts pârtrauc darbu, kad tas kïûst dusmîgs? Turklât ðobrîd sapòojiet ðo sapòu brîdi ... Vai arî mçs nekâdâ veidâ nebûsim spiesti - raþot acîmredzamu iemeslu dçï zaudçjumus - pârtraukt pârdoðanu?

Ar mûsu palîdzîbu mçs neko pârsteidzoði kâ rezerves kases aparâtu. Veidlapâs, kad labâs puses banka bûs slikta, nodokïu maksâtâjs var kâdu dienu veikt rezervju naudu ar pakalpojumu. Protams, ja viòam tas ir. Neapðaubâmi, no pareizâ viedokïa, uzòçmçjiem nav pienâkuma bût nedaudz pârpalikumiem kases aparâtos. Ir, bet tie ir piemçroti jo îpaði lielos un milzîgos veikalos. Izòçmuma gadîjumos - kas ar stabilitâti ir galvenâs bankas smçrçðanâs - kas vçlas turpinât pârdot, var izrâdîties, ka vienîgâ saprâtîgâ iespçja ir izmantot rezerves kases aparâtu. Starp citu: vairâk par to varat lasît mâkslâ. 111 par. Likuma par PVN 3. pantu.

Kases aparâta kïûme, bez ðaubâm, nav nekas patîkams. Lai mçs varçtu ietaupît situâciju, izmantojot rezerves kases aparâtu. Atcerçsimies, ka brîdî, kad nodokïu maksâtâjs cieð no pârdoðanas ar labu kases aparâtu, viòam âtri jâinformç kompetentâ nodokïu iestâde par ðo faktu. Paziòojumam jâbût pievienotiem pielikumiem, piemçram: zinâðanâm par iekârtu bojâjumiem, kâ arî zinâðanâm par bojâtu rezerves iekârtu nomaiòu. Beigâs: ir svarîgi apsvçrt rezerves kases aparâtu, kur beidzas pârdoðana.