Youtube alus rathodanas process

Sabiedriskâs droðîbas slçdþiem jâbût izvietotiem sabiedriskâs çkâs, kâ arî daþâdos birojos. Tie ilustrç labi funkcionçjoðas agrînâs brîdinâðanas sistçmas elementus, galvenokârt sprâdziendroðas un ugunsdzçsîbas iekârtas. Pateicoties tiem, ir svarîgi izvairîties no traìçdijas.

Droðîbas slçdþi tiek izlietoti daudzos citos veidos un tos var izmantot daþâdu metoþu dçï.Uz laukuma ir droðîbas slçdþi ar atseviðíiem vârstiem, kurus var veiksmîgi izmantot gan bîdâmâs, gan slîpâs durvîs. Tos var izmantot uz izskatu vai aprîkojuma. Droðîbai ir piemçroti arî droðîbas slçdþi ar atseviðíiem vârstiem. var òemt arî vâkus, taèu, kad ierîce darbojas, viòi vçlas, lai tie bûtu pareizi uzstâdîti, jo to stimuls ir iekârtu darbîbas droðîbas apdroðinâðana.Pozîcijas slçdþi ar droðîbas darbu tiek veikti gan maðînu, gan konstrukcijas sprâdziena aizsardzîbas lielumâ. To izmantoðanas mçríis izriet no tradicionâlajâm ES direktîvâm.Vçl viens stils ir avârijas apturçðanas lînijas slçdþi. Tâ rotç montâþai iestâdçs un ierîcçs, kuras nevar nodroðinât, izmantojot noòemamus maðînas vâkus. Avârijas apturçðanas lînijas slçdþi atðíirîbâ no pozîcijas slçdþiem spçj aktivizçt e-stop funkciju visâ kabeïa garumâ.Droðîbas slçdþu tips ir arî slçdþi droðîbas jostâm un droðîbas jostâm. Savieno patçrçtâs ierîces, ko tâs piegâdâ, lai veiktu materiâlus. Viòu nolûks ir kontrolçt jostas sprieguma pakâpi. Slçdzis ir ieslçgts pareizas siksnas spriegojuma laikâ.